Automatisera Mera, ägd av Connectivo AB värnar om din personliga integritet och dataskydd. Vi strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter och data på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss. Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in i samband med att du använder vår tjänst samt i samband med att du använder vår webbsida. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor kring detta genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@automatiseramera.se.

GDPR

General Data Protection Regulation, eller GDPR som den förkortas, är en dataskyddsförordning från EU som ersätter den tidigare Personuppgiftslagen (PUL) från och med 25 maj 2018. Den nya förordningen syftar till att skydda enskilda individers rätt till skydd av personuppgifter inom EU. Hos Datainspektionen kan du läsa mer om hur GDPR påverkar dig som företagare.

Ansvar

Connectivo AB AB, 556932-7777, med adress Box 5243, 402 24 GÖTEBORG, är programvaruleverantör av webbaserade program som automatiserar den löpande bokföringen för företagare. Connectivo AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när du:
-beställer Tjänsten
-får inloggningsuppgifter och blir användare av Tjänsten
-har en fråga och/eller kontaktar oss
-du besöker vår hemsida och accepterar cookies Connectivo AB är personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter i Tjänsten och har då ansvar för organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter i Tjänsten är ”Kunden” som är det registrerade bolaget hos Connectivo AB, vilket kan vara redovisningskonsulter, revisorer, små och medelstora företag. Du som är användare och har egna inloggningsuppgifter till Tjänsten kallas nedan för ”Användaren”. Som personuppgiftsbiträde tillhandahåller vi gärna ett personuppgiftsbiträdesavtal som ni kan begära.

Vilka personuppgifter behandlas?

De personuppgifter vi behandlar är de uppgifter som du har lämnat till oss, som vi samlar in via vår tjänst, vår webbplats eller från en tredje part. Personuppgifter som du har lämnat till oss: När du blir kund hos oss lämnas viss information om alla användare till oss. Information som lämnas till oss kan vara till exempel namn och kontaktuppgifter. Personuppgifter som vi har samlat in från dig: När du besöker vår webbplats kommer vi automatiskt samla in personuppgifter, till exempel information om din IP-adress.

Ändamål

Vi behandlar ditt namn, din e-mailadress, leveransadress, och telefonnummer (”dina kontaktuppgifter”) för att kunna administrera faktuering och för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Vi behandlar även dina kontaktuppgifter om du kontaktar oss för support samt när du använder tjänsten. Personuppgifter kommer inte utsättas för automatiserat beslutsfattande, så kallad profilering.

Tillgång

Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av oss. Våra interna och externa IT-leverantörer och eventuella andra leverantörer vi anlitar kan komma att få tillgång till samtliga personuppgifter vi hanterar om dig, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt i syfte att fullgöra sina åtaganden i relation till oss. Vi har skriftliga avtal med alla underbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Geografisk behandling

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter skall behandlas inom EU/EES. I vissa fall kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till underleverantörer i ett land utanför EU/EES. Underleverantörer inblandade i denna behandling efterlever EU-U.S Privacy Shield.

Tid

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Vid avtalets upphörande kommer vi att radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom rimlig tid efter uppsägning, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat. För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information om vårt avtal med dig i sju år.

Påverkan

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att utan kostnad få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Om du vill ha sådan information kan du begära detta genom att kontakta oss per post eller e-mail. Våra kontaktuppgifter framgår ovan.

Du har under vissa förutsättningar även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har också rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter. Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.